Fun&Fit

Regulamin klubu

 1. Klub czynny jest w godzinach: pon-pt 10:00-21:00, sobota-niedziela 10.00-14.00. W przypadku odbycia zajęć porannych klub czynny zgodnie z harmonogramem fitness.
 2. Z usług klubu mają prawo korzystać osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ważny karnet lub wnoszące jednorazową opłatę za usługę. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
 4. Urazy, kontuzje, złe samopoczucie, wszelkie poważne problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłaszać instruktorowi przed treningiem.
 5. Klient przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem celem ustalenia swojej sprawności fizycznej i możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego.
 6. W razie wątpliwości co do możliwości wykonywania określonych ćwiczeń, złego samopoczucia lub jakichkolwiek dolegliwości Klient powinien wstrzymać się od wykonywania ćwiczeń, powiadomić o zaistniałej sytuacji pracownika Klubu i zasięgnąć porady lekarza.
 7. Ceny karnetów oraz indywidualnych biletów reguluje aktualny cennik, który nie obejmuje ubezpieczenia.
 8. Przez studentów rozumie się osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i posiadają ważną legitymację studencką.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia oraz osoby prowadzącej zajęcia bez podawania przyczyny.
 10. Grafik jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.funandfit.pl Klub z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem będzie informować o zmianach w grafiku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w recepcji Klubu.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w recepcji Klubu oraz do wprowadzenia systemu rezerwacji miejsc na określone zajęcia w przypadku znacznego zainteresowania osób posiadających karnety Klubu.
 12. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem, podpisanie go oraz uiszczenie opłaty jednorazowej w wysokości 10zł jako pokrycie kosztu produkcji karnetu. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika w recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego ponownej opłaty w wysokości 10 zł za produkcję karty.
 13. Karnet jest ważny tylko w terminie i na zajęcia w nim określone. Należy przestrzegać ich ważności. Karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 14. Karnetem może posługiwać się tylko jego właściciel. W przypadku niewykorzystania zajęć w okresie 30 dni nie ma możliwości "odstąpienia" zajęć innej osobie.
 15. Karnety ilościowe będą ważne przez 30 dni kalendarzowych od daty pierwszego wejścia na zajęcia fitness bądź siłownię.
 16. Po przyjściu do Klubu należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług Klubu a następnie zostawić w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.
 17. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony bądź niewykorzystany karnet- niewykorzystane w terminie treningi nie są podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wznowienia ważności karnetu, bez podania przyczyny.
 19. Klient zobowiązany jest posiadać własny ręcznik na zajęciach fitness i siłowni, posiadać strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) lub przeznaczone do zajęć. Ze względów higienicznych osoby, które nie będą posiadać własnych ręczników nie będą mogły korzystać z ćwiczeń na karimatach.
 20. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do zamykania swoich rzeczy w szafkach. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można zdeponować w recepcji Klubu. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana będzie opata w wysokości 10 zł.
 21. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych zobowiązani są do punktualnego stawienia się na rozpoczęcie zajęć. Zabrania się wstępu na zajęcia grupowe po ich rozpoczęciu bez uzyskania wyraźniej zgody prowadzącego zajęcia.
 22. Osoby posiadające karnety zobowiązane są do uprzedzenia z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem o niemożliwości udziału w zajęciach, w innym wypadku zajęcia będą liczone jako zajęcia, które się odbyły.
 23. Rezerwować terminy zajęć, z więcej niż jednodniowym wyprzedzeniem, mogą tylko osoby z ważnym karnetem.
 24. Rezerwować miejsca na zajęcia fitness można tylko do dnia ważności karnetu.
 25. Osoby nie posiadające karnetu, bądź osoby, którym upłynął termin ważności karnetu, mogą wpisywać się na zajęcia tylko w dniu odbycia zajęć. Aby móc wpisać się na zajęcia w późniejszym terminie, należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem na nr rachunku 85 1050 1461 1000 0091 4964 9593 FUN & FIT, z dopiskiem opata za zajęcia w dniu ..... lub osobiście w Klubie. Osobom, które będą chciały wykupić karnet, po wpłacie zaliczki na pojedyncze zajęcia, wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet karnetu. Dotyczy to głównie osób nie posiadających karnetu, rezerwujących zajęcia telefonicznie.
 26. W przypadku posiadania kart lojalnościowych rezerwacja zajęć z wyprzedzeniem jest możliwa w przypadku uiszczenia opłaty w wysokości 25zł, jako zabezpieczenie nieobecności uczestnika/czki na zajęciach fitness oraz niepoinformowania o nieobecności w czasie objętym REGULAMINEM Klubu.
 27. Posiadacze kart partnerskich będą wpuszczani na zajęcia tylko i wyłącznie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.
 28. Uczestnik zajęć grupowych jest zobowiązany do stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy spowodowane zachowaniem sprzecznym z poleceniami prowadzącego zajęcia.
 29. Po skończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek odłożenia sprzętu na właściwe miejsce oraz przywrócenia sprzętu do ustawień podstawowych.
 30. Sprzęt do ćwiczeń powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze sprzętu Klient ma obowiązek poprosić o pomoc pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę bądź krzywdę spowodowaną niewłaściwym użyciem sprzętu.
 31. Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku i zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego.
 32. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz stosowania środków dopingujących i stymulujących. Na teren siłowni, sauny i sali fitness zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych.
 33. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie wyposażenia pomieszczeń Klubu. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu i wszelkie świadome działanie mające na celu wyrządzenie szkody grozi odpowiedzialnością finansowa.
 34. Zabrania się rozdawania ulotek, wywieszania jakichkolwiek informacji lub prowadzenia jakichkolwiek innych działań marketingowych na terenie pomieszczeń Klubu bez zgody Klubu.
 35. Do sterowania sprzętem TV, regulacji sauny oraz klimatyzacji uprawniony jest tylko Pracownik Klubu. Zabrania się samodzielnego włączania sauny.
 36. Każda Klientka jest zobowiązana okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem na prośbę pracownika bądź właściciela Klubu.
 37. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Klubu.