Fun&Fit

Regulamin klubu

 1. W okresie wakacyjnym klub czynny jest w godzinach: pon-pt 14:00-21:00, weekendy otwarte tylko w godzinach zaj?? fitness. W przypadku odbycia zaj?? porannych klub czynny zgodnie z harmonogramem fitness.
 2. Z us?ug klubu maj? prawo korzysta? osoby, które uko?czy?y 15 rok ?ycia, posiadaj?ce wa?ny karnet lub wnosz?ce jednorazow? op?at? za us?ug?. Osoby niepe?noletnie zobowi?zane s? posiada? zgod? rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. W zaj?ciach mog? bra? udzia? osoby zdrowe, bez przeciwwskaza? lekarskich.
 4. Urazy, kontuzje, z?e samopoczucie, wszelkie powa?ne problemy zdrowotne oraz ci??e nale?y zg?asza? instruktorowi przed treningiem.
 5. Klient przed rozpocz?ciem ?wicze? powinien skonsultowa? si? z lekarzem celem ustalenia swojej sprawno?ci fizycznej i mo?liwo?ci wykonywania ?wicze? fizycznych. Personel klubu nie posiada wykszta?cenia medycznego.
 6. W razie w?tpliwo?ci co do mo?liwo?ci wykonywania okre?lonych ?wicze?, z?ego samopoczucia lub jakichkolwiek dolegliwo?ci klient powinien wstrzyma? si? od wykonywania ?wicze?, powiadomi? o zaistnia?ej sytuacji pracownika Klubu i zasi?gn?? porady lekarza.
 7. Ceny karnetów oraz indywidualnych biletów reguluje aktualny cennik, który nie obejmuje ubezpieczenia.
 8. Przez studentów rozumie si? osoby, które nie uko?czy?y 26 roku ?ycia i posiadaj? wa?n? legitymacj? studenck?.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia oraz osoby prowadz?cej zaj?cia bez podawania przyczyny.
 10. Grafik jest dost?pny w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.funandfit.pl Klub z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem b?dzie informowa? o zmianach w grafiku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w recepcji klubu.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w recepcji klubu oraz do wprowadzenia systemu rezerwacji miejsc na okre?lone zaj?cia w przypadku znacznego zainteresowania osób posiadaj?cych karnety klubu.
 12. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie si? z regulaminem i podpisanie go. W przypadku zagubienia karty Klient zobowi?zany jest powiadomi? pracowników recepcji. Nowa karta b?dzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego op?aty w wysoko?ci 10 z?.
 13. Karnet jest wa?ny tylko w terminie i na zaj?cia w nim okre?lone. Nale?y przestrzega? ich wa?no?ci. Karnety, które straci?y wa?no?? nie b?d? honorowane.
 14. Karnetem mo?e pos?ugiwa? si? tylko jego w?a?ciciel.
 15. Karnety ilo?ciowe b?d? wa?ne przez jeden miesi?c od daty ich zakupu.
 16. Po przyj?ciu do klubu nale?y okaza? kart? upowa?niaj?c? do korzystania z us?ug klubu a nast?pnie zostawi? j? w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.
 17. Klub nie zwraca pieni?dzy za zakupiony b?d? niewykorzystany karnet- niewykorzystane w terminie treningi nie s? podstaw? do zwrotów pieni??nych lub przed?u?ania wa?no?ci karnetu.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wznowienia wa?no?ci karnetu, bez podania przyczyny.
 19. Klient zobowi?zany jest posiada? w?asny r?cznik na zaj?ciach fitness i si?owni, posiada? strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) lub przeznaczone do zaj??. Ze wzgl?dów higienicznych osoby, które nie b?d? posiada? w?asnych r?czników nie b?d? mog?y korzysta? z ?wicze? na karimatach.
 20. Osoby korzystaj?ce w us?ug Klubu zobowi?zane s? do zamykania swoich rzeczy w szafkach. Za przedmioty warto?ciowe oraz ubrania pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu, Klub nie ponosi odpowiedzialno?ci. Rzeczy warto?ciowe mo?na zdeponowa? w recepcji Klubu. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana b?dzie op?ata w wysoko?ci 10 z?.
 21. Klienci chc?cy skorzysta? z zaj?? grupowych zobowi?zani s? do punktualnego stawienia si? na rozpocz?cie zaj??. Zabrania si? wst?pu na zaj?cia grupowe po ich rozpocz?ciu bez uzyskania wyra?niej zgody prowadz?cego zaj?cia.
 22. Osoby posiadaj?ce karnety zobowi?zane s? do uprzedzenia z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem o niemo?liwo?ci udzia?u w zaj?ciach, w innym wypadku zaj?cia b?d? liczone jako zaj?cia, które si? odby?y.
 23. Rezerwowa? terminy zaj??, z wi?cej ni? jednodniowym wyprzedzeniem, mog? tylko osoby z wa?nym karnetem.
 24. Rezerwowa? miejsca na zaj?cia fitness mo?na tylko do dnia wa?no?ci karnetu.
 25. Osoby nie posiadaj?ce karnetu, b?d? osoby, którym up?yn?? termin wa?no?ci karnetu, mog? wpisywa? si? na zaj?cia tylko w dniu odbycia zaj??. Aby móc wpisa? si? na zaj?cia w pó?niejszym terminie, nale?y ui?ci? op?at? zgodnie z cennikiem na nr rachunku 89 2490 0005 0000 4500 5792 8534 FUN & FIT z dopiskiem op?ata za zaj?cia w dniu ..... lub osobi?cie w Klubie. Osobom, które b?d? chcia?y wykupi? karnet, po wp?acie zaliczki na pojedyncze zaj?cia, wp?acona kwota zostanie zaliczona na poczet karnetu. Dotyczy to g?ównie osób nie posiadaj?cych karnetu, rezerwuj?cych zaj?cia telefonicznie.
 26. W przypadku posiadania kart lojalno?ciowych rezerwacja zaj?? z wyprzedzeniem jest mo?liwa w przypadku uiszczenia op?aty w wysoko?ci 16z?, jako zabezpieczenie nieobecno?ci uczestnika/czki na zaj?ciach fitness oraz niepoinformowania o nieobecno?ci w czasie obj?tym REGULAMINEM klubu.
 27. Uczestnik zaj?? grupowych jest zobowi?zany do stosowania si? do polece? prowadz?cego zaj?cia. Klub nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkod? lub krzywd? spowodowan? zachowaniem sprzecznym z poleceniami prowadz?cego zaj?cia.
 28. Po sko?czonych ?wiczeniach klient ma obowi?zek od?o?enia sprz?tu we w?a?ciwe miejsce oraz przywrócenia sprz?tu do ustawie? podstawowych.
 29. Sprz?t do ?wicze? powinien by? u?ywany zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie w?tpliwo?ci co do sposobu korzystania ze sprz?tu klient ma obowi?zek poprosi? o pomoc pracownika klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkod? b?d? krzywd? spowodowan? niew?a?ciwym u?yciem sprz?tu.
 30. Klienci zobowi?zani s? do przestrzegania porz?dku i zachowania zgodnego z zasadami wspó??ycia spo?ecznego.
 31. Na terenie klubu obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia tytoniu, spo?ywania alkoholu oraz stosowania ?rodków dopinguj?cych i stymuluj?cych. Na teren si?owni, sauny i Sali fitness zabrania si? wnoszenia artyku?ów spo?ywczych.
 32. Klient ponosi odpowiedzialno?? za uszkodzenie wyposa?enia pomieszcze? klubu.
 33. Za dewastacje rzeczy nale??cych do klubu i wszelkie ?wiadome dzia?anie maj?ce na celu wyrz?dzenie szkody grozi odpowiedzialno?? finansowa.
 34. Zabrania si? rozdawania ulotek, wywieszania jakichkolwiek informacji lub prowadzenia jakichkolwiek innych dzia?a? marketingowych na terenie pomieszcze? klubu bez zgody klubu.
 35. Do sterowania sprz?tem TV, regulacj? sauny oraz klimatyzacji uprawniony jest tylko Pracownik klubu.
 36. Ka?da Klientka jest zobowi?zana ukaza? dowód osobisty lub inny dokument to?samo?ci ze zdj?ciem na pro?b? pracownika b?d? w?a?ciciela klubu.
 37. Ka?dy uczestnik zaj?? zobowi?zany jest do zapoznania si? i przestrzegania niniejszego Regulaminu klubu.